Данъчни облекчения

Данъчни облекчения за дарители

Дарителите на Фондация “ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ” трябва да знаят, че могат да се възползват от данъчни облекчения, както следва:

За направени дарения от физически лица:

Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) определя данъчно облекчение за направено дарение до 10 % от облагаемия годишен доход.

Кой може да ползва облекчението:

Получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения (чл. 20 ал.6)

Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление (чл. 22 ал.1 т.4)

Лицата, получаващи доходи от наем, рента или аренда (чл.25 ал.2)

За направени дарения от юридически лица:

Дарителите, които са юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) могат да отчетат направените дарения като разходи.

Ако даренията са в размер до 10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат.

Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер на 17%, който се признава за разход по дейността.

Практиката показва съществуването на неясноти по отношение на данъчното третиране на даренията. Териториалните подразделения на данъчната администрация приемат за извършени онези дарения, за които има следните документи:

Договорът за дарение, както и Свидетелството за дарение са изключително важни за доказване на дарението и тяхното съставяне следва да спазва законовата форма. Реквизитите на договорът за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите. За да бъде признат от данъчните власти, Договорът за дарение трябва да съдържа следните задължителни реквизити:

 1. име, адрес и данни на дарителя;
 2. име, адрес и данни на дарения;
 3. имена и длъжности на представляващите дарителя и дарения (ако са юридически лица);
 4. сумата на дарението – изписана с цифри и с думи;
 5. дата;
 6. подписи на дарителя и дарения.

Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например:

 • документи за банков превод
 • разходни и приходни ордери
 • приемо-предавателен протокол (при имуществено дарение)

Имуществено дарение се отчита с:

 • договор за дарение или свидетелство за дарение, заедно с
 • приемателно-предавателен протокол за получените вещи.

Пари, платени в брой се отчитат с:

 • договор за дарение или свидетелство за дарение, заедно с
 • протокол за дарението или приходен касов ордер от счетоводството на организацията, която е получател на дарението.

Пари по банков път се отчитат с:

 • договор за дарение или свидетелство за дарение, заедно със
 • заверени от банката платежни нареждания за наредителя и банкови парагони (извлечения) за получателя.

Дата на дарението

За да бъде ползвано облекчението за дарение, актът на дарение трябва да бъде с дата в рамките на отчетения период (обикновено предходната година).

Ако даренията са движими или недвижими вещи или се учредяват или прехвърлят ограничени вещни права върху тях, за дата на извършване на дарението се счита датата на получаването, съответно на сключването на сделката и прехвърлянето на имота или правата върху него.

 

Други реквизити на договора и свидетелството за дарение

Възможно е в договора за дарение да бъде отбелязано предназначението на дарението. Ако нестопанската организация, получател на дарението, задържа минимална част от дарението за администриране, е желателно да се запише размерът на тази сума. Обикновено в договора за дарение надареният се задължава изрично да уведомява дарителят за изразходването на дарената сума. За полученото дарение организацията може да издаде Свидетелство за дарение. В него се вписва сумата или предмета на дарението и се изразяват благодарности. Свидетелството има подходящо художествено оформление и е израз на благодарност на организацията към дарителя. Освен пред данъчните органи свидетелството е подходящо и за публично излагане в кабинета на дарителя, повод за гордост от направеното добро.

Необходимо е да заявите Вашето желание за издаване на Договор за дарение или Свидетелство за дарение, като можтете да го направите устно или писмено в Контакти с необходимите данни за Вас/имена, адрес, телефон/и, без тези данни няма как да бъде издаден такъв документ.

 

Как се намалява облагаемият доход на физическите лица?

Данъчното облекчение се приспада от облагаемия доход след намаленията посочени по долу:

За получаващите доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения данъчната основа се намалява:

 • с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка;
 • вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица;
 • внесените през месеца за сметка на лицата вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд.
 • За получаващите доходи от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия и договорите за управление и контрол данъчната основа се намалява:
 • с разходи за дейността от 10% за управление и контрол и участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел, 35% за извършване на услуги с личен труд, упражняване на свободна професия, до 70% за животновъдство (чл.22 ал.1 т.1);
 • вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка (чл.22 ал.1 т.2);
 • вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и вноските по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след приспадане разходите за дейността. (чл.22 ал.1 т.3);

 

Има ли ограничения преди да попълните графата “дарения” в данъчната декларация?

За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени от закона.

За физическите лица – чл.28 ал.1 от ЗОДФЛ:

„…- юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;…”

Всеки бъдещ дарител трябва да знае, че за да ползва облекчението, предвидено в закона, той не трябва да има неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението – Чл. 28 ал.1 т.2. от ЗОДФЛ.

Размер на данъчните облекчения и отчитане на даренията на юридическите лица

Дарителите, които са юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчетат направените дарения като разходи.

Ако даренията са в размер до10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат.

Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер на 17%, който се признава за разход по дейността.

За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени от закона.

За юридическите лица – чл. 23, ал.3, т.1. от ЗКПО:

„…– юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;…”

Как се доказва и оформя дарението – необходими документи

Данък Добавена Стойност (ДДС)

При внос на безвъзмездни помощи ЮЛНЦ в обществена полза вписани в Централния регистър към Министерство на правосъдието не дължат ДДС (чл. 59 т.6 ЗДДС).

За получените даренията в пари ЮЛНЦ не дължи данък добавена стойност, тъй като върху финансовите операции не се начислява ДДС.

 

Данъчно третиране на имуществените дарения

Според член 48, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси от данък дарение върху придобитите имущества са освободени:

„…юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;…”

 

Задължения на получателите на дарения

Българската държава може и трябва да създава данъчна среда, която да насърчава дарителството. Едновременно с това е необходима и по-добра законова рамка, за да могат организациите с идеална цел – едни от най-честите получатели на дарения – да работят повече и по-ефективно.

Дарителят има право да постави условие дарението да бъде използвано за конкретна цел. В случай, че такова условие не е изрично посочено в договора за дарение, то дарението се ползва по желание и преценка на надарения в изпълнение на неговите обществено полезни дела.

Независимо дали е физическо или юридическо лице, получателят на дарението дължи на дарителя точна отчетност за изразходваното дарение. Периодично по време на разходване на дарението и след неговото пълно изчерпване получателят изпраща на дарителя отчети за изразходените средства и за постигнатите резултати. Възможно е към тези отчети да бъдат прикрепени първични счетоводни документи, доказващи направените разходи.

Етиката в съвременната благотворителност изисква за направеното дарение да бъде изпратено благодарствено писмо на дарителя, така още първия път жестът Ви няма да остане незабелязан.